Contact
Platbuik

2016 Altena duurzaam in 2030 (2016-09-26)

Icoonproject Visiegroep Natuur
 
In 2030 draaien alle huishoudens in Altena op schone energie
Er is geen gas meer, alles werkt elektrisch. Dus ook verwarming en koken. Elk huishouden heeft gemiddeld een elektrische auto die ook een rol speelt bij de tijdelijke opslag van energie. Alle woningen moeten zuiniger omgaan met energie. De energie die nodig is wordt opgewekt in de gemeente zelf. Voor zover de techniek het nu mogelijk maakt zijn hiervoor 7 windmolens (3MW) op land, 2 grote windmolens (8MW) op zee en 100 hectare zonnepanelen nodig. Boeren produceren energie met zonnepanelen, zonneweides en mest.

  1. Wat gaat het opleveren voor de bewoners?
Het is onze wereldplicht om de CO2uitstoot op Aarde fors te verminderen. (Zie de klimaatafspraken van de Verenigde Naties in Parijs in 2015.) Daardoor zal het klimaat minder ingrijpend veranderen en blijft de Aarde leefbaar voor de mens. Het mooie  van schone energie is dat men niet zonder komt te zitten als fossiele brandstoffen niet meer gebruikt kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat de energiekosten lager uit zullen vallen dan de huidige kosten.
 
  1. Wanneer gaat het gebeuren?
Het proces is gestart door het besluit om een moderne toekomstvisie te maken voor de nieuwe gemeente. In april 2017 ligt er een technisch en financieel plan van het gemeentebestuur (de 3 samen) om tot uitvoering van het eindplaatje in 2030 te komen. In dat jaar zullen alle huishoudens onder regie van het gemeentebestuur voorzien zijn van schone energie.
 
  1. Wat kunnen bewoners zelf bijdragen?
Het streven is dat alle bewoners deelnemer worden in het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Altena. Ze krijgen een goed en betaalbaar pakket aangeboden om hun deelname waar te kunnen maken. O.a. woningisolatie, plaatsen van zonnepanelen en/of collectoren en het aanschaffen van een volledig elektrische auto. De collectieve aanpak maakt het mogelijk dat ook minder draagkrachtigen geholpen worden om bij het project aan te kunnen sluiten. De opbrengsten blijven binnen de samenleving.
 
  1. Wat verwachten we van de ondernemers?
We verwachten dat autoverkopers, architecten/aannemers, installateurs en bouwmarkten hun bedrijven inrichten op het bereiken van het doel in 2030. Het betekent o.a. dat er per jaar 1.500 elektrische auto's bijkomen op ons eiland. Architecten zullen Nul-op-de-meterwoningen moeten ontwerpen en voor bestaande woningen een Eco-zeropakket adviseren. Voor zelfbouwers moeten bouwmarkten een Eco-zeropakket aan kunnen bieden. Middels bouwvergunningen controleert de overheid de voortgang.
 
  1. Wat verwachten we van maatschappelijke organisaties?
Organisaties als kerken, ouderenbonden, politieke partijen, ZLTO, scholen en natuur- en milieuverenigingen besteden regelmatig, en in de komende twee jaar, veel aandacht aan het gemeenschappelijk doel en de noodzaak daarvan. Een bijzondere positie nemen de woningcorporaties in. Landelijk hebben ze al de verplichting om hun woningen energie neutraal te maken.
  
  1. Wat verwachten we van de overheid?
De leden van de visiegroep natuur (Altenatuur/VMB) nemen samen met de gemeenten de regie voor het praktisch onderzoek om een Gemeenschappelijk Energie Bedrijf Altena (GEB Altena) op te richten. De energietransitie is namelijk zo ingrijpend en complex dat dit niet door vrijwilligers gerealiseerd kan worden. Op 1 april 2017 is het rapport gereed. Medeopstellers voor dit onderzoek worden gezocht bij de provincie Brabant, de regio West-Brabant, DEcAB, de gemeenten, het Waterschap Rivierenland, de ZLTO, de wetenschap (o.a. TU Delft, TU Eindhoven, hogescholen in Brabant), duurzame ondernemers.
 
  1. Wat gaat het naar verwachting kosten?
Het eerste halfjaar zijn er alleen kosten voor het onderzoek. Onderdeel van het onderzoek is dat alle kosten en opbrengsten van een gemeenschappelijk energiebedrijf in beeld zullen worden gebracht. Vanwege het grote belang van de energietransitie voor elke deelnemer (genoemd in 6.) wordt er in natura bijgedragen (Menskracht, vergaderfaciliteiten. Voor drukwerk zal er € 2.000,- nodig zijn.
 
Meer info? Bel  Goof van Vliet 06-28703838