Contact
Platbuik

3. De Groesplaat

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Uiterwaard langs de zuidoever van de Boven-Merwede tussen Woudrichem en Sleeuwijk.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting het Noordbrabants Landschap, 120 ha.

Openstelling:
De Groesplaat is toegankelijk vanaf de jachthaven in Sleeuwijk, de vogelkijkhut bij Oudendijk en vanaf Camping De Mosterdpot bij de historische haven in Woudrichem. Door het gebied is een gemarkeerde wandelroute aanwezig.

Karakteristiek:
De Groesplaat is een grotendeels open uiterwaard. Opvallend is de evenwijdig aan de rivier lopende nevengeul. Langs deze geul is een moerasvegetatie aanwezig welke geleidelijk overgaat in vochtige tot droge graslanden en ruigtes. Op verschillende plaatsen komt rietmoeras en opgaand wilgenbos voor. Langs de rivier liggen zandstrandjes met aansluitend een zandige oeverwal.


De Greppelsprinkhaan

Flora:
Kenmerkende flora van het gebied is te vinden op de hoger gelegen zomerkaden en oeverwal: stroomdalsoorten zoals Sikkelklaver, Geel walstro, Heksenmelk, Knoopkruid, Geoorde zuring en Echte kruisdistel vallen hier op. Langs de slikachtige oevers van de nevengeul zijn Slijkgroen, Naaldwaterbies, Klein vlooienkruid, Bruin cypergras en Zwart tandzaad te vinden. Langs de rivier kiemen door de rivier aangevoerde zaden van �exotische� planten zoals Tomaat, Zonnebloem, Afrikaantje en Doornappel.


Galloway-stieren zoeken bij warm weer verkoeling in de nevengeul

Fauna:
Kenmerkende vogelsoorten voor het gebied zijn Blauwborst, Rietgors en Kleine karekiet. De nevengeul oefent een grote aantrekkingskracht uit op diverse vogelsoorten die hier komen foerageren zoals Grutto, Tureluur, Oeverloper en incidenteel Lepelaar en Grote zilverreiger. In de winter zijn hier veel eendachtigen en ganzen te zien zoals Kuifeend, Wintertaling, Krakeend, Grauwe gans, Kolgans en Brandgans.
Door de grote variatie aan begroeiingen voelen veel insectensoorten zich thuis in het gebied. In de zomer zijn veel sprinkhanen waar te nemen waaronder de vrij zeldzame Greppelsprinkhaan en de Bramensprinkhaan. Een bijzondere libellensoort in dit gebied is de Rivierrombout, waarvan de larve in de rivier leeft. Opvallende zoogdieren in het gebied zijn de Galloway-runderen en IJslandse paarden. Deze zijn door de beheerder uitgezet om te zorgen voor kleinschalige variatie in de vegetatiestructuur. Naast deze grazers worden soms Ree�n gezien.


Uitsluipende Rivierrombouten zijn vooral in juni en juli waar te nemen

Terug naar Natuurgebieden.