Contact
Platbuik

Gastlessen


Natuurbeschermingsvereniging 'Altenatuur' wil graag een verenging zijn met een grote diversiteit aan activiteiten.
Vanuit de vogelwerkgroep zijn er enkele enthousiaste vrijwilligers, die ook op educatief gebied
hun steentje willen bijdragen.
Op deze pagina willen we graag uw aandacht vragen voor de gastlessen, die Altenatuur al sinds enkele jaren op de basisscholen in het Land van Heusden & Altena verzorgt.

We onderscheiden een tweetal gastlessen t.w.:
De uilenbescherming en de weidevogelbescherming.

Uilenbescherming
De gastles uilenbescherming bestaat uit twee les-onderdelen.
De leerlingen leren eerst de uilen in onze omgeving kennen. We vertellen over hun leefwijze en laten daarbij met behulp van een PowerPointpresentatie foto's en videofilmpjes zien.
Het beschermingswerk krijgt ruime aandacht. Ook maken de leerlingen kennis met opgezette uilen,
een tweetal uilenkasten en diverse andere materialen.Na de theoretisch kennismaking gaan we met de leerlingen ontdekken wat de uilen eten.
We maken gebruik van braakballen, die ze gaan uitpluizen.
Met een pincet en een loep komen zelfs de kleinste botjes in beeld. Een muizenskelet op papier helpt ze om de botjes te kunnen determineren. Een ware ontdekkingstocht voor de leerlingen.

    

De gastles uilenbescherming duurt ruim twee uur en wordt door Altenatuur kosteloos verzorgd.
Van de leerkracht wordt alleen serieuze belangstelling gevraagd.
De leerkracht hoeft geen kennis van uilen te hebben en zelfs een voorbereiding met de leerlingen
is niet nodig. We vragen alleen tijd en een ruimte om te kunnen werken.
Een digibord of beamer met projectiescherm is al voldoende.
De les wordt verzorgd door Rinus Punt (de uilenkenner in onze omgeving) en Henk van Diest
(gepensioneerd leerkracht basisonderwijs).
Opgeven kan via altenatuurgastlessen@gmail.com. Deze gastles wordt gegeven in de maand november.
Helaas is het voor dit jaar (2017) niet meer mogelijk, omdat we al volgeboekt zijn.

Weidevogelbescherming

De gastles weidevogelbescherming begint met het leren herkennen van de verschillende weidevogels. Met behulp van een PowerPointpresentatie letten we op gedrag, geluid en vooral ook op de schutkleuren van de eitjes en de pullen (kuikens).
Ze ontdekken hoe belangrijk een schutkleur is, maar ook dat onze weidevogels aan veel bedreigingen blootstaan. Met opgezette weidevogels zien ze de ware grootte en ontdekken ze waarom ze steltlopers worden genoemd. Eieren en diverse andere materialen zijn ook aanwezig.
Naast de vele bedreigingen vertellen we ook hoe we de weidevogels kunnen helpen.
Een onderwerp waar we ruime aandacht aan willen schenken. Deze les is theoretisch van opzet.
Door de vele afwisselingen boeiend om te beleven.Voor deze les vragen we geen voorbereiding door de leerkracht, wel positieve belangstelling.
Altenatuur biedt de les kosteloos aan en deze duurt ruim anderhalf uur.
De gastles wordt gegeven eind februari en begin maart en wordt verzorgd door
Len Bruining (coördinator weidevogelbescherming in onze omgeving) en Henk van Diest.We hebben nog ruimte voor een paar scholen. Opgeven kan via altenatuurgastlessen@gmail.com.