Contact
Platbuik

14. Fort Bakkerskil

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs de Bakkerskil, tussen Werkendam en Nieuwendijk.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting het Noordbrabants Landschap, 8 ha.

Openstelling:
Het fort-terrein is niet opengesteld. Over de Witdammen loopt een fietspad.

Karakteristiek:
Fraai klein fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gelegen aan de Kildijk.


Terras Fort Bakkerskil

Flora:
Het dijkje is floristisch het meest waardevol. In het door schapen begraasde grasland groeit nog het zeldzame grasklokje. Andere opvallende soorten zijn wilde peen, gewone rolklaver, knoopkruid en gewone margriet. Ook staan er enkele exemplaren van de gele morgenster. Langs de fortgracht groeien moerasvergeet-mij-nietje, watermunt en pinksterbloem.


De gewone oeverlibel vliegt talrijk boven de fortgracht

Fauna: De buizerd is vaak te zien in de omgeving van het fort. In de gracht zwemmen altijd meerkoet en waterhoen. In de zomer komt de boerenzwaluw hier vaak foerageren. De nabijgelegen Bakkerskil is rijk aan libellensoorten, zoals de op elkaar lijkende vroege glazenmaker en bruine glazenmaker. Boven de schrale graslanden bij het fort vliegt het zeldzame bruin blauwtje.

Terug naar Natuurgebieden.