Contact

7. Struikwaard

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs de Afgedamde Maas ter hoogte van de Wilhelminasluis bij Andel/Giessen.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting het Noordbrabants Landschap, 12 ha.

Openstelling:
Het gebied is vrij toegankelijk buiten het broedseizoen (1 april - 15 juni). Een wandeling langs de voet van de winterdijk, ter hoogte van het bruggetje dwars door het gebied (over het bruggetje) steken en vervolgens via de zomerkade weer terug naar de winterdijk, is aan te bevelen.

Karakteristiek:
De Struikwaard is een jong gebied ontstaan na ontgronding ten behoeve van een nieuwe dijk in 1995. Door hoogteverschillen ontwikkelt zich een karakteristiek uiterwaarden landschap met op de hoge delen hardhoutooibos met Eik en Es en op de lage delen zachthoutooibos met voornamelijk Wilg. Centraal in het gebied liggen twee plassen. Langs de oevers hiervan groeit plaatselijk een brede rietkraag. De vegetatie van de grotendeels zandige bodem is op veel plaatsen schraal en divers. Langs enkele paddenpoelen wordt de begroeiing laag gehouden. Een kleine groep Fjordenpaarden begraasd het gebied. Het gebied is in beheer bij Brabants Landschap.


Fjordenpaarden, op de achtergrond de oeverzwaluwwand

Flora:
De droge graslanden zijn zeer soortenrijk met als opvallende soorten Pastinaak, Wilde cichorij, Gewone agrimonie, Gewone margriet, Knoopkruid en Rode klaver. Eenmaal is het beschermde Grasklokje aangetroffen. Vochtiger graslanden kenmerken zich door het voorkomen van Watermunt, Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver en Zomprus. De nog grotendeels jonge wilgenbossen zijn vrij soortenarm. In een klein deel van het gebied zijn diverse struikachtigen aangeplant. Hier groeien nu Sleedoorn, Lijsterbes, Gelderse roos en Hondsroos.


Sinds 2001 huist een Bever in het gebied

Fauna:
In 1997 is door Altenatuur een oeverzwaluwenwand aan de oever van een van de plassen gemaakt. Reeds in 1998 broedden er 15 paartjes oeverzwaluwen in. Later nam dit aantal toe tot maximaal 80 paar. Incidenteel broedt ook de IJsvogel in de wand. Jaarlijkse tellingen laten zien dat in totaal (vanaf 1995) al ruim 100 vogelsoorten in het terrein zijn waargenomen, waaronder Visarend, Zwarte stern en Bruine kiekendief.
Een bijzondere bewoner van het gebied is de Bever, die hier al sinds 2001 een burcht heeft. Sinds 2004 zijn waarschijnlijk twee Bevers aanwezig. Jongen zijn nog niet waargenomen. De poelen in het gebied dienen als voortplantingsplaats van Kleine watersalamander, Bruine kikker, Groene kikker en Gewone pad. Ook zijn deze rijk aan libellen zoals Kleine roodoogjuffer, Platbuik, Viervlek en Vuurlibel. In 2006 werd zelfs de Zuidelijke glazenmaker waargenomen, een zwerver uit zuidelijker streken.


De Wolfsmelkwespvlinder is een dagactieve nachtvlinder

Terug naar Natuurgebieden.