Contact

2013

Agenda

Ledenvergadering 2013 
Fort Giessen, 14 februari, aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor de AGENDA als volgt is:

1.    Opening.

2.     Notulen van de ledenvergadering van 28 februari 2012

         (Afgedrukt in Altenatuurtje nr. 90, mei 2012)

3.    Jaarverslag secretaris.

4.    Financieel jaaroverzicht 2012/ begroting 2013 door de penningmeester.
        Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bestuurstafel.

5.     Verslag kascontrolecommissie.

6.     Bestuursverkiezing.

        Aftredend en herkiesbaar: mevr. P. Stierman en de heren H. van Krieken, H. Kraaij en J. van Diggelen.
        Aftredend en niet herkiesbaar de heer R. Brouwer. Het bestuur beraadt zich over zijn opvolging.

7.     Rondvraag. 

8.     Pauze

9.     Na de pauze presenteert Ernst-Jan van Haaften een quiz over vogels en insecten. 

10.     Sluiting

 

Daarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.


Notulen ledenvergadering Altenatuur 14 februari 2013

Fort Giessen Aanvang 20.00 uur

Aanwezig  29 leden. Afgemeld: Hans Wijkniet en André van de Berg.

1  Opening  door de voorzitter  

Invalshoek voor deze opening gezocht in het laatste Naturanummer waarin de stelling geponeerd wordt dat agrarisch natuurbeheer niet werkt. Hiervoor wordt als één van de argu-menten de flutgrutto genoemd. Dit dier overleeft op de intensief beheer-de weilanden, maar de broedsucces-sen zijn minimaal. De gruttogeneratie veroudert, de aanwas van jongen stagneert vanwege het eenzijdige voedsel. Dus weidevogelbeschermers let op, jullie doen wel je best maar je produceert flutgrutto's.

De voorzitter, als wetenschapper, vindt dat de feiten wel heel selectief ter tafel gebracht worden in Natura. Natuurlijk is er in het agrarisch gebied veel aan de hand, maar vergelijking bij vogels is niet mogelijk, bijvoor-beeld met die in natuurgebieden, immers weidevogels zijn gebonden aan agrarische activiteiten.

Laten we eens in onze streek gaan kijken. Begin jaren 80 werden er zo'n 20-30 paren geteld. Begin jaren 90 was dat ook zo. Maar in 2011, 2012 waren er 37 en 38 beschermde legsels. Zouden dit alleen maar oude grutto's zijn. Als we de feiten laten spreken dan is er toch ruimte voor de uitspraak dat het redelijk goed lijkt te gaan. Of is onze streek een uitzonde-ring. Natuurlijk er zijn zo'n 60 vrij-willige vogelbeschermers actief. En er is een aanzienlijk aantal hectaren voor collectief beheer aangewezen. Ook het succes van de Tureluur in de Wijkse waard kan in dit verband  genoemd worden.

Om nog een ander voorbeeld te noemen: de Patrijs. De schatting zoals Ernst-Jan van Haaften die op papier gezet heeft geeft een getal van 216 aan voor ons gebied. Vogelbescher-ming gaat een perscampagne starten: het jaar van de Patrijs (op 27 februari op dit Fort). Van patrijzen weten we nog weinig, er was weinig bescher-ming. Dit jaar gaan we tellen en het  biotoop beschrijven. We horen klaagzangen over aantallen: er is nog slechts 10%. Maar als we dat door zouden trekken naar onze streek dan waren er in het verleden hier 2160 patrijzen.

Dat populaties in agrarisch gebied teruglopen is waar. Maar dat ze behouden kunnen worden is volgens mij ook waar, aldus de voorzitter. Tendentieuze koppen als 'agrarisch natuurbeheer werkt niet' suggereren dat alles op uitsterven aankoerst.

Dat brengt bij de voorzitter toch een wat dieper liggend roersel naar bo-ven: Waarom die controverse, waar-om een conflictmodel? Het zal toch geen ordinaire centenkwestie zijn???

Maar met zijn voeten weer op de grond: Ophouden met zwarte-pieten tussen 'echt' natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Of ook Patrijs en Veld-leeuwerik voor totale verdwijning bewaard kunnen worden? De tijd zal het leren. Aldus de voorzitter.

2.  Notulen ledenvergadering

De notulen van 28 februari 2012 worden aan de orde gesteld. Deze zijn gepubliceerd in Altenatuurtje nummer 90. Geen van de aanwezigen wenst een opmerking te maken. Dus verklaart de voorzitter dat ze zijn vastgesteld.

3.  Jaarverslag van de secretaris.

Dit jaar gaat de secretaris langs toonaangevende activiteiten, door persoonlijke actiefoto's te presenteren. De natuurbeschermer de mens hoe?  Wat? Van enkele werkgroepen is er een foto bijgevoegd.

Vogelwerkgroep: 

 

  

Trudie, Mieke en Hanneke
ze zijn bezig met het nieuwe GPS-systeem
 

Beheergroep:

 

 

 

 


Gerrit-Roel aan het werk in Griend Bellemakers


Forteducatie: 

Het tot stand brengen van een bijenwand heeft best wat aandacht getrokken. Bij het verhaal over deze wand heeft ook het bestrijdingsmiddel Imidacloprid veel aandacht gehad.

Ruimtelijke ordening. Enkele keren een bezoek gebracht aan de ambtenaar van gemeente Aalburg om over de verplaatsing van het voetbalveld van Veen te praten. De invulling van het bestemmingsplan bij de put is nog niet afgerond.

Duurzame Energie DEcAB: 

De coöperatie is in november opgericht.  De eerste leden hebben zich gemeld voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak.

Kringloop: 

 

 

 

 

 

Kerkstraat 1 wordt verbonden met Kerkstraat 3.

 

Communicatie: 

Het Altenatuurtje heeft een nieuw jasje. Ook het online kunnen bekijken van vooral de kleurenafbeeldingen is een behoorlijke opwaardering van ons clubblad.

Kantine:

Je hebt grotere werkgroepen en kleine.


De kleinste wordt "bemand" door een vrouw. 

 

4.  Jaarverslag Penningmeester

De penningmeester, Henk Kraaij, geeft toelichting op de financiële resultaten van het afgelopen jaar.  Altenatuur heeft de ANBI-status. Eén van de verplichtingen die daar uit voortkomt is dat de jaarrekening en de begroting/beleidsplan zo trans-parant mogelijk moet worden weergegeven.  Een ieder die z'n belastingaangifte zelf doet bemerkt dat de belastingdienst heel nauwkeurig vraagt of je de doelen wilt benoemen. Nu Altenatuur is zo'n doel, dus worden de jaarrekening en de begroting hierbij gepubliceerd.

 

Naar aanleiding van het verhaal van Henk, stelt Rob Mulder de vraag of er van de inkomsten van de natuurge-bieden, ook gereserveerd gaat worden voor de aankoop van nieuwe gebieden. De voorzitter antwoordt dat dit beleid eerst besproken wordt in de beheercommissie.

Sytze de Boer vraagt naar de bijdrage van Altenatuur aan het op-starten van de coöperatie van zonne-panelen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur besloten heeft uit de reserves hiervoor het beoogde bedrag te voteren. Je weet dat uit dit initiatief DEcAB voortgekomen is. Ook hebben we op fort Giessen voor ruim 11.000 euro zonnepanelen geplaatst. Met de overige gebruikers van het fort wordt een jaarlijkse verrekening afgesproken. -Overige gebruikers zijn: Archeologische vereniging, Forteducatie en Brabants Landschap-.


5.  Verslag kascontrolecommissie

Ernst-Jan van Haaften en Sytze de Boer hebben de financiële jaarstukken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.

Sytze en Hans Stierman zullen de boeken volgend jaar controleren.

 

6.  Bestuursverkiezing 

Pia Stierman, Henk Kraaij , Herman van Krieken en Jaap van Diggelen zijn aftredend en herkiesbaar. Bij accla-matie worden zij herkozen. Waarvoor dank.

Ron Brouwer heeft na een periode ontdekt dat lid zijn van het bestuur zijn ding niet is. Hij heeft afgezien van herverkiezing. Voor zijn inzet wordt hij door de voorzitter bedankt. Pia heeft voor een boekenbon gezorgd, om onze waardering te onderstrepen.

 

7.  Rondvraag

Henk Kraaijkamp merkt op dat het wellicht zinvol is om over de volledige digitalisering van het Altenatuurtje na te denken. De voorzitter antwoordt dat we met deze aanpak bezig zijn, Je kunt het Altenatuurtje al digitaal lezen via de website, maar afschaffen van de gedrukte versie is in onze ogen nog een brug te ver.

Wvttk. 

De voorzitter vraagt aandacht voor het twintig jarige jubileum van Nel Bouman. De trouw waarmee zij altijd weer de kantine perikelen aanpakt moet, mede dankzij dit memorabele jaar, onder de aandacht gebracht worden. Wij willen onze dank daarvoor onderstrepen met een bos bloemen.

Nel Bloost charmant, en is duidelijk verrast. Nu dat was de bedoeling. Jaap spreekt uit dat hij hoopt dat Nel ons nog lang van koffie etc. wil voorzien.

 

8.  Pauze

De zaal wordt in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse verrassing. Jaap loopt genoeglijk door de koffiezaal. Hij vraagt aan Ernst-Jan of hij z'n dia's voor de verrassing klaar heeft. "Oh ja", hoor ik hem zeggen, "alles onder controle". Dan na de koffie begeven we ons weer naar de filmzaal. Jaap neemt zijn plaats in en is verbaasd dat hij zijn vrouw Coby, zijn dochter Rozanne en zoon Tom binnen ziet komen. Deze laatste krijgen door Pia een stoel aangewezen.

Ernst-Jan start en meldt dat het bestuur besloten heeft de quiz te verruilen door een eerbetoon aan de voorzitter.


 

Alle bestuursleden spelen vervolgens hun rol in het ingestudeerde programma om de typische eigenschappen van de voorzitter te accentueren. Dit alles ter ere van zijn 25 jarig lidmaatschap van ons bestuur. Hij is 26 jaar lid van ons bestuur maar slechts 24 jaar als voorzitter. Dus het bestuur vond dat huldiging nu gepast was.

De accenten van Jaap werden op 3 aspecten gelegd:

De voorzitter als vlindervanger. Vooral de uitbeelding met het vlin-dernet was een succes.

Dan Jaap als literator. Zijn stukjes in het Altenatuurtje onder de kop Van de voorzitter waarderen wij vanwege het hoge, we mogen wel zeggen, literaire  gehalte.

Dan Jaap als beheerder. In de beheercommissie toont Jaap wel één van zijn zwakste kanten. Hij is namelijk nooit op tijd, en hij heeft zijn eigen koffie nooit meer bij zich. Zij verden-ken hem ervan dat hij slecht achter Coby vandaan kan.
Van elke 'speelgroep' kreeg Jaap een uurwerk om zijn zwakte bij te werken.  
 

Als vereniging waarderen wij Jaap zeer. Om deze waardering in een aards pakketje te verpakken wordt hem een diner bon voor het gehele gezin + 1 aangeboden. 

Jaap steekt niet onder stoelen of banken dat hij zeer verrast is door de actie van de bestuursleden. 

Na het uitreiken van de bon en de bloemen aan Coby wordt het ophalen van belevingen verder onderstreept door het  consumeren van enkele smakelijke hapjes die de dochter van Herman van Krieken gemaakt had. 

Al met al was de 31e jaarvergadering uitgegroeid  tot een heel prettige jubileumviering.

Tegen elven werd de verwarming weer laag gezet en was een ieder vertrokken.

Johan Koekkoek (secr.)