Contact

2015

agenda


Ledenvergadering 2015 op Fort Giessen, 17 februari, aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergade­ring, waarvoor de AGENDA als volgt is:
  1. Opening.
  2. Notulen van de ledenvergadering van 11 februari 2014 (Zie Altenatuurtje nr 96, juni  2014)
  3. Jaarverslag secretaris.
  4. Financieel jaaroverzicht 2014/­begroting 2015 door de pen­ning­mees­ter. Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bes­tuurs­ta­fel.
  5. Verslag kascontrolecommissie.
  6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: mevr. P. Stierman en de heren H. van Krieken en J. van Diggelen.
  7. Rondvraag.
  8. Pauze
  9. Na de pauze worden DVD's vertoond die recent gemaakt zijn door het Brabants Landschap over 2 schitterende terreinen in onze streek: Het Pompveld en De Groesplaat.  
  10. Sluiting


Notulen Ledenvergadering Altenatuur   17 februari 2015

Aanwezig 42 leden
Afmeldingen: Rob van de Ven, Jeanette Pollema en Jan de Peuter.
 
1.    Opening door voorzitter Jaap van Diggelen

Hij heet iedereen hartelijk welkom en spreekt zijn voldoening uit over de hoge opkomst. Als volleerd docent geeft hij nu de secretaris opdracht om het stickie in de computer te steken zodat hij zijn openingsthema: 'de rode lijstsoorten in het Land van Heusden en Altena', kan verduidelijken met een PowerPoint-presentatie.

De gehele evolutionaire ontwikkelingslijn van het leven op aarde wordt voor onze regio op een rijtje gezet. Jaap verduidelijkt het onderscheid tussen verdwenen en uitgestorven. Bij verdwenen kan het zijn dat de soort elders buiten Nederland toch nog een plekje gevonden heeft. Zodra het predicaat zeer slecht op een soort geplakt wordt dan gaat het wereldwijd slecht.

Jaap laat een aantal soorten vanuit onze regio de revue passeren, zoals de Zwarte stern die alleen, en nu provinciebreed, nog voorkomt in de Wijkse waard. En zo passeren nog een aantal soorten , zoals Heikikker, Kamsala-mander, Bittervoorn, maar ook Bruinblauwtje en het Groot dikkopje de revue. Als voorbeeld van planten die behoorlijk in het nauw zitten noemt hij Krabbescheer dat nu nog in o.a. het Pompveld aanwezig is.

Een succesverhaal wordt ten berde gebracht als het over Libellen gaat. In de periode 1997-2011 is voor deze groep het predicaat bedreigd verdwenen. Mooi is Jaaps gepassioneerde toon als hij de Rivierrombout ten tonele voert. In 1900 kreeg deze soort het label verdwenen, maar sinds 1995 komt hij weer op de monitoringslijstjes voor.


Hij sluit zijn inleiding af met de zin: Tussen 2005 en 2013 neemt de mate van bedreiging van soorten af. En hiervoor werkt Altenatuur.

2.    Notulen ledenvergadering van 11 februari 2014. Gepubliceerd in Altenatuurtje 96. Geen aan- en of opmerkingen. Zij worden vastgesteld.

3.    Jaaroverzicht secretaris.

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie worden de activiteiten van de 'werk'groepen voor het voetlicht gebracht.

Hier nog een kort overzicht:

a.    Het Bestuur

        De Ruimtelijke ordening van Aalburg heeft dit jaar behoorlijk wat aandacht gekregen. 

 -    De Vene in Veen bij de Veens Put. De verplaatsing van het voetbalveld uit  de uiterwaard beoordeelden wij in eerste instantie positief. Voor het bouwen van 24 watergebonden woningen zijn we overstag gegaan maar                 voor het plaatsen van een grote horeca uitspanning in de uiterwaard stuit  bij ons op principiële bezwaren en zullen daarvoor ook de bezwarenprocedure gaan voeren.
-    Ook het verplaatsen van de boerderij van de familie Lankhaar uit  Genderen roept de nodige zorgen op. Want zij willen zich gaan vestigen in het centrum van de zich herstellende populatie weidevogels aan de Oude weidesteeg. Met de gemeente en de familie zijn we in gesprek. Immers als de weidevogels profijt van de verplaatsing ondervinden wordt de basis van ons ruimtelijke ordeningsbezwaar wel erg mager.
-    MER inspraak notitie ingestuurd samen met de VMB uit Hank-Dussen.  Gevraagd om aandacht voor inpassing van duurzame energie mogelijkheden en aandacht voor ecologische verbindingen met de Biesbosch.  Ook stimulering van biodiversiteit middels aankleding van bermen.
-    Overleg met gemeenten over groenstructuur. Met Aalburg is het overleg gestart om enkele bermen het klepelbeheer te vervangen door natuurtechnisch hooibeheer. Bij klepelen blijft vegetatie, biomassa, achter in de bermen die daar zinloos verteert en zo geen bijdrage levert aan verbetering klimaat  (CO2 uitstoot) en milieu (mineralenverlies richting oppervlaktewater).

b.    Vogelwerkgroep 

            -    Uitje naar de Drentse A, ...........    mooi landschap

            -    Roofvogeltellingen 4x/jaar .....    eten bij Len of fort Bakkerskil

            -    Reis naar Duitsland ....................    kraanvogels spotten.

            -    100 steenuilen kasten ...............    schoonmaken en controleren.

            -    Inventarisatie patrijzen, ............    Struikwaard

            -    5 jarige inventarisatie     ..............    Atlas Sovon 

            -    5 kilometer blok .........................    tellen.

            -    Koffie bij ......................................    einde in theetuin of kringloop.

    c.        Weidevogeltelling

    d.    't Altenatuurtje

            We bereiden ons voor op nummer 100.

    e.    Plantenwerkgroep

            Het aantal deelnemers neemt toe. 

            De Wijde Alm is aan nauwkeurige monitoring onderworpen in 2014.

    f.      Voornemen tot aankoop perceeltje agrarische grond, 2100 m2, voor  natuurontwikkeling naast griend Bellemakers als compensatie voor het  verlies aan natuur bij Altenahove in Almkerk. De vergadering stemt er in toe om middelen van de vereniging voor dit doel in te zetten. De benodigde middelen zullen zo'n € 1.200 bedragen.

g.    Beheer grienden

 -    Afvoer derde stroom griendhout.  Eerste stroom: geldershout voor dijk- en slootoeverversterking. Tweede                         stroom: palen voor oeverversterking en derde stroom: hout voor houtgestookte cv-installatie.
-    Subsidie aangevraagd in het kader van Natuur en Samenleving bij provincie Noord-Brabant voor de  aanschaf van deze installatie voor het kringloopcentrum in Almkerk.

4.    Financiën

De nieuwe penningmeester, Margo Van Beem, ligt de jaarcijfers toe. Als ook, na enig gestoei met de beamer, de cijfers van de balans getoond zijn, is er gelegenheid voor vragen. Henk Kraai, Sytze de Boer en Rob Mulder discus-siëren met de penningmeester over het risico van de voorgenomen uitleen van 

€ 9.000 aan het Kringloopcentrum. Deze organisatie heeft al leningen van Altenatuur ter waarde van € 21.000. Wordt het risico nu toch niet erg groot indien het voortbestaan van de kringloop in het geding komt? De € 9.000 is nog niet concreet aan de orde, maar komt het moment daar dat dat wel moet, dan zal bij de beslissing om deze lening al dan niet toe te kennen, de inbreng van deze vergadering een rol spelen en zal het bestuur volgend jaar verant-woording van de genomen beslissing afleggen. 

Voor de resultaten zie de tabellen Jaarrekening,
Begroting en Balans 2014- 2015.5.    Verslag kascontrolecommissie

Kees Groeneveld en Hans Stierman hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De afschriften van de uitgaven van Forteducatie worden door de penningmeester in de loop van de week aangeboden en zullen in de komende bestuursvergadering onderdeel vormen van de agenda. In de ledenvergadering van 2016 zal het bestuur verantwoording afleggen over de correctheid. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie voor hun geleverde werk. De nieuwe commissie zal bestaan uit Hans Stierman en Hans Wijkniet.

6.    Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Pia Stierman, Herman van Krieken en Jaap van Diggelen. De herbenoeming vindt plaats bij acclamatie gevolgd door applaus.

6a.    Groen Geheim van Giessen (toegevoegd)

Goof van Vliet geeft een korte inleiding op deze activiteit.

Fort Giessen heeft een zekere status van geheimzinnigheid, vanwege de afgeslotenheid door de jaren heen. Er zijn nog steeds inwoners van bijvoorbeeld Giessen die nog nooit op het fort geweest zijn omdat dat tot ver na de Tweede wereldoorlog ten strengste verboden was. 

Met dat uitgangspunt in het achterhoofd willen we een dag met activiteiten op het fort plannen samen met de andere natuurvereniging in de regio namelijk de VMB uit Hank-Dussen. Met een voorbereidingsgroep van zo'n 5 mensen zijn we de plannen aan het uitwerken.

We stellen ons het volgende voor:

In de  vroege ochtend vogel spotten met specialisten. Om half tien ontvangst van de scoutinggroep Loevestein. Om 10 uur de poorten open voor publiek. Op het fort staan stands van gemeenten en waterschap met het thema ontstening van de tuin. Verder is er plaats ingeruimd voor stands van Altenatuur, VMB, Brabants Landschap, de ANV en de archeologische vereniging. Misschien dient er zich nog een kandidaat aan en ook daar maken we dan ruimte voor. Verder hopen we financiële middelen te verwerven voor een uitvoering van de Peter en de Wolf en de Tea mobile.

Forteducatie geeft in de voorafgaande week aan de brugklassen van het Altena College de jaarlijkse excursie met de thema's Archeologie (Romeinse Tijd, schat zoeken met metaaldetector en met scherven een pot herstellen) dan rondleiding door het fort onder de titel de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Buiten krijgen leerlingen gelegenheid om met griendhout een vogelkijkscherm te vlechten. In het fort staat op 18 april ook de tentoonstelling Wereldoorlog Eén opgesteld en wordt er een exposé gegeven rond imkerij, maar ook kan men gebruik maken van een workshop tuininrichting. Op gezette tijden staan er rondleiding gepland over en door het fort. De scouting hoopt die dag te werken aan de vogelkijkhutten en zij zullen één of enkele katapulten bouwen om over de gracht te kunnen schieten. In de pauze is er voor medewerkers een lunch.

De officiële sluiting hopen we om vier uur te laten uitvoeren door regionale politieke vertegenwoordigers. Aan hen zal gevraagd worden kort onder woorden te brengen wat zij van deze activiteiten mee zullen nemen naar Den Bosch. Immers om als regio met natuur/milieu op de kaart te komen is kennis op de goede burelen van belang.

Daarna hopen we met alle deelnemers de dag samen af te sluiten. Met dien verstande dat er om half tien 's avonds de telling van de nachtvlinders als sluitstuk nog volgt.

Plannen voor het najaar. Onder dezelfde titel, Groen Geheim van Giessen, maar dan met een klein evenement met als thema schone energie. 

7.    Rondvraag 

Geen vragen.

8.    Pauze 

Met een hapje en een drankje.

9.    Na de pauze 

De twee dvd's: De Groesplaat en het Pompveld van Brabants Landschap worden getoond. Met warme belangstelling worden ze gevolgd en aan het einde volgt een applaus. Prachtige beelden uit 'onze' natuurgebieden.

10.    Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst. Velen maken nog gebruik van de mogelijkheid om nog even gezellig wat te nuttigen en nieuws uit te wisselen. Om elf uur is iedereen vertrokken.