Contact

Agenda: - Ledenvergadering 2019

Data:
19-02-2019
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen te Giessen
Ledenvergadering 2019
Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
1.         Opening.
2.         Notulen ledenvergadering van 20 februari 2018
             (zie Altenatuurtje 108, mei 2018, pag. 41).
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Financieel jaaroverzicht 2018/­begroting 2019 door de pen­ning­mees­ter.
             Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bes­tuurs­ta­fel.
5.         Verslag kascontrolecommissie.
6.         Bestuursverkiezing.
             Aftredend en herkiesbaar: Wouter van Rijsbergen en Jaap van Diggelen.
             Aftredend en niet herkiesbaar: Herman van Krieken.
             Het bestuur hoopt op de vergadering een kandidaat/kandidaten voor te dragen voor
             opvolging van Herman en mogelijk invulling van de vacature voor negende bestuurslid.
7.         Rondvraag. 
8.         Pauze.
9.         Presentatie over de werkzaamheden van de Liniewerkers door Jos Schenkeveld.
10.       Sluiting.

Jos Schenkeveld zal na de pauze vertellen over de werkzaamheden van de Liniewerkers.