Contact

Agenda: - Ledenvergadering 2018

Data:
20-02-2018
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen te Giessen
Ledenvergadering 2018
Fort Giessen,  aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergade­ring, waarvoor de AGENDA als volgt is:

1.         Opening.
2.         Notulen ledenvergadering van 21 februari 2017 (Zie Altenatuurtje nr 105, mei 2017, pag. 32).
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Financieel jaaroverzicht 2017/­begroting 2018 door de pen­ning­mees­ter. Stukken liggen   vanaf 19.40 uur ter inzage op de bes­tuurs­ta­fel.
5.         Verslag kascontrolecommissie.
6.         Bestuursverkiezing.
            Aftredend en herkiesbaar: Margo van Beem, Len Bruining, Jeanette Pollema, Johan Koekkoek en Goof van Vliet.
7.         Rondvraag.
8.         Pauze
9.         Na de pauze: Presentatie over Vleermuizen op Fort Giessen en in onze regio.
10.       Sluiting